Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach

Deklaracja dostępności - DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - KMP w Siedlcach

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności

Data publikacji 17.03.2021

 

p>Komenda Miejska  Policji w Siedlcach  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie  dostepności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Data publikacji strony internetowej:  17.04.2012.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  21.09.2020.

Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródel,

  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o doistepności cyfrowej,

  • niektóre dane ze względu na swoją specyfikę  zostały opublikowane w postaci tabel i wykresów,,

Oświadczenie  sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP KMP Siedlce prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków  komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji:

Komenda Miejska Policji w Siedlcach

ul. Starowiejska 66B

08-110 Siedlce

adres poczty elektronicznej  agnieszka.swierczewska@ra.policja.gov.pl

telefon 47 707 24 60

Osobą odpowiedzialną  jest nadkom.Agnieszka Świerczewska koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Miejskiej  Policji w Siedlcach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul.Starowiejskiej 66B w Siedlcach . Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na teren obiektów KMP w Siedlcach jest ogólnodostępne i usytuowane od strony ulicy Starowiejskiej:

Parkingi dla pojazdów interesantów – są zlokalizowane przed budynkiem KMP od strony ulicy Starowiejskiej .

Pojazdy interesantów o ograniczonej sprawności ruchomej mają prawo wjazdu i parkowania na parkingu przed KMP  – wjazd od ul. Starowiejskiej. Przed budynkiem KMP  wyznaczono  2 miejsca parkingowe   dla osób  z niepełnosprawnościami, które oznaczone są pionowo i poziomo.

Do wejścia głównego prowadzą schody od strony ulicy Starowiejskiej. Schody są przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością,w tym poruszających się na wózku - podjazd.

Po wejściu do budynku , po lewej stronie znajduje się tablica z informacją na temat rozmieszczenia pomieszczeń.

Komenda Miejska Policji w Siedlcach posiada całodobową ochrone fizyczną w osobach  oficera dyzurnego.

W holu głównym, po lewej stronie znajduje się recepcja,  a na przeciw   wejścia znajduje się pomieszczenie Dyżurnego.Personel  recepcji oraz  Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W jednostkach policji istnieje  możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza  polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie video przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostepna w dni robocze, od poniedziałku do piatku w godzinach 8.00 - 20.00.

Aby uzyskać informacje, jak skorzystać z usługi tłum acza PJM/SJM online w jednostce Policji lub przez internet należy wejść na stronę euslugi.policja.pl.

Tłumacz  języka migowego jest dostepny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się( Dz.U. z 2011r, nr 209 poz.1243).

Wejście do obiektu KMP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia.

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy dyżurny jednostki zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu policjanta lub pracownika policji, który ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do holu głównego KMP.

Interesanci wchodzący do obiektów KMP mogą być sprawdzeni przy użyciu ręcznego wykrywacza metalu pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Przejście z holu głównego do dalszej części budynku stanowią drzwi otwoerane za pomocą kart identyfikacyjnych.Przez wskazane drzwi  może przejechać osoba poruszająca się na wóżku.

Do dalszych części budynku prowadzą schody.W jednym ze skrzydeł budynku jest winda.

Interesanci z niepełnosprawnościami mogą być obsłużeni na parterze budynku, w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze, a drzwi prowadzące do niej  oznaczone są  odpowiednim piktogramem.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 04.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Świerczewska JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Świerczewska
do góry