Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach

Komenda Miejska Policji w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mazowiecka.policja.gov.pl/wsi/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.08.2023r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komendanta Miejska Policji w Siedlcach

ul. Starowiejska 66

adres poczty elektronicznej: ewelina.radomyska@ra.policja.gov.pl

tel. 47 707 24 60.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Starowiejskiej 66 w Siedlcach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przed wejściem do budynku Komendy znajdują się schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

 

Dojazd do budynku Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach od ul. Starowiejskiej jest nieograniczony, nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej.

 

Na terenie KMP Siedlce przed budynkiem na parkingu od strony ul. Starowiejskiej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Oznaczone znakiem pionowym i poziomym.

 

Budynek wyposażony jest w pochylnię dla niepełnosprawnych, czterobiegową, wyposażoną w dwie poręcze. Wjazd na pochylnię znajduje się od strony parkingu z chodnika. Wjazd na chodnik z poziomu parkingu z dwoma krawężnikami.

Wejście z pochylni do budynku stanowią dwie pary drzwi, dwuskrzydłowe, otwierające się na zewnątrz, bezprogowe. Z holu dojście do windy przez drzwi dwuskrzydłowe i dalej korytarzem.