Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach

Komenda Miejska Policji w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa http://bip.siedlce.kmp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych źródeł,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. Niektóre dane ze względu na swoją specyfikę zostały opublikowane w postaci tabel i wykresów.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-18 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Sułecki, rafal.sulecki@ra.policja.gov.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 701-30-39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Starowiejskiej 66 w Siedlcach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Dojazd do budynku Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach od ul. Starowiejskiej jest nieograniczony, nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej. Na terenie KMP Siedlce wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, przed budynkiem na parkingu. Oznaczone znakiem pionowym i poziomym.

Budynek wyposażony jest w pochylnię dla niepełnosprawnych, czterobiegową, wyposażoną w dwie poręcze. Wjazd na pochylnię znajduje się od strony parkingu z chodnika. Wjazd na chodnik z poziomu parkingu z dwoma krawężnikami.

Wejście z pochylni do budynku stanowią dwie pary drzwi, dwuskrzydłowe, otwierające się na zewnątrz, bezprogowe. Z holu dojście do windy przez drzwi dwuskrzydłowe i dalej korytarzem.

W holu głównym na lewo od wejścia znajduje się Recepcja. Personel Recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Przy Recepcji znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Wejście do obiektu KMP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  •     danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  •     celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KMP.

Interesanci zewnętrzni zgłaszający się do KMP wchodzą do obiektów KMP zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej 66 wyłącznie przez recepcję KMP.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody i windy. Zapewniony jest dostęp na pierwszą kondygnację pochylnią dla osób niepełnosprawnych na pozostałe kondygnacje windą. Drzwi windy oznaczone są piktogramem. Tablica przyzywowa opisana alfabetem Brille’a.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu znajdującym się w głównym wejściu do budynku.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Na parterze znajduje się ogólnodostępna łazienka przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Drzwi oznaczone piktogramem otwierają się na zewnątrz. Drzwi są bezprogowe. Zamontowano dwa uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych przy misce ustępowej, oba uchylne.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

 

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Świerczewska JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Świerczewska
do góry