Praca w Służbie Cywilnej

Strona znajduje się w archiwum.

OFERTA PRACY Nr 5/17 KOMENDA MIEJSKA POLICJI w SIEDLCACH

OFERTA PRACY Nr 5/17

KOMENDA MIEJSKA POLICJI w SIEDLCACH

 

 

Komendant Miejski Policji  w Siedlcach poszukuje kandydata na  stanowisko:

technika

w Zespole Prezydialnym

Wymiar etatu: 1

Cel stanowiska – realizacja zadań o charakterze kancelaryjno-biurowym

 

Główne obowiązki:

 

 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego dokumentacji jawnej,
 • prowadzenie książek doręczeń korespondencji dla komórek organizacyjnych jednostki,
 • przyjmowanie i przekazywanie korespondencji przeznaczonej do podpisu lub akceptacji przez Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach oraz jego zastępców,
 • rozdzielanie korespondencji zadekretowanej lub firmowanej przez Komendanta oraz jego zastępców do właściwych adresatów,
 • przyjmowanie korespondencji doręczanej do zespołu z komórek organizacyjnych komendy oraz innych instytucji,
 • codzienne i systematyczne wydawanie za pokwitowaniem korespondencji adresatom,
 • wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji o charakterze niearchiwalnym i jej brakowanie,
 • uczestnictwo w szkoleniach i naradach,
 • współpraca z Wydziałem Komunikacji Społecznej KWP z/s w Radomiu oraz komórkami organizacyjnymi komendy.

 

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach administracyjnych
 • znajomość przepisów resortowych regulujących zagadnienia dot. pracy kancelaryjno – biurowej
 • umiejętności: komunikowania się, rozwiązywania problemów, współpracy, interpretacji przepisów, pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, rzetelność i terminowość.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

 • list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu

rekrutacji,

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie ukończonych kursów.

 

Planowany termin zatrudnienia: 04.09.2017 r.

Przewidziane wynagrodzenie 2000 zł brutto.

 

Dokumenty należy złożyć do: 25.08.2017 r. ( ostateczny termin wpływu dokumentów)

w:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SIEDLCACH

ul. Starowiejska 66

08-110 Siedlce

pok.112

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz dostarczone po terminie nie

będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Osoby, których

oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 643 26-63

 

                                                                                               

 

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

             W SIEDLCACH

                                                                                                               podinsp. Andrzej DZIEWULSKI

Metryczka

Data publikacji 18.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Długosz
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Długosz Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP Siedlce
do góry