Praca w Służbie Cywilnej

Strona znajduje się w archiwum.

OFERTA PRACY Nr 7/17 KOMENDA MIEJSKA POLICJI w SIEDLCACH

OFERTA PRACY Nr 7/17 KOMENDA MIEJSKA POLICJI w SIEDLCACH

Komendant Miejski Policji  w Siedlcach poszukuje kandydata na  stanowisko:

 

sekretarka

w Zespole Prezydialnym

Wymiar etatu: 1

Umowa na zastępstwo

Praca w godzinach 8:00 – 16:00

Cel stanowiska – obsługa sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach

 

Główne obowiązki:

 

 • obsługa sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach,
 • prowadzenie terminarzu spotkań, narad oraz informowanie o terminach,
 • przygotowanie i obsługa organizacyjno – recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi,
 • obsługa policyjnej poczty elektronicznej Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach,
 • obsługa programu poczta specjalna,
 • prowadzenie dziennika podawczego,
 • prowadzenie ewidencji doręczeń przesyłek i wezwań imiennych dla pracowników i policjantów Komendy,
 • prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
 • prowadzenie rejestru upoważnień,
 • obsługa komputera oraz faxu,
 • redagowanie pism na polecenie Komendanta,
 • archiwizowanie spraw ostatecznie załatwionych.

 

 

Wymagania niezbędne:

·  wykształcenie: średnie

 

Wymagania dodatkowe:

· wykształcenie wyższe

·kursy na temat obsługi sekretariatu oraz funkcjonowania obiegu dokumentów jawnych w Policji,

·znajomość przepisów resortowych regulujących zagadnienia dot. pracy kancelaryjno – biurowej,

· umiejętności: komunikowania się, rozwiązywania problemów, współpracy, interpretacji przepisów, pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, rzetelność i terminowość.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

·  list motywacyjny i CV,

· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

· kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu

rekrutacji,

· oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

· kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

· kopie ukończonych kursów.

 

Planowany termin zatrudnienia: 12.12.2017 r.

Przewidziane wynagrodzenie 2100 zł brutto.

 

 

Dokumenty należy składać osobiście do: 07.12.2017 r. w:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SIEDLCACH

ul. Starowiejska 66

08-110 Siedlce

pok.112

w godzinach 8:00 – 15:00

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz dostarczone po terminie nie

będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Osoby, których

oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 643 26-63

 

                                                                                               

 

 

 

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

W SIEDLCACH

 podinsp. Andrzej DZIEWULSKI

 

Metryczka

Data publikacji : 29.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom.Agnieszka Świerczewska
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Długosz Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP Siedlce
do góry