Praca w Służbie Cywilnej

Ogłoszenie o naborze nr 29788 z dnia 01 lipca 2018 r.

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw: ds. obsługi kancelaryjnej Kancelaria Tajna w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Siedlce
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
ul. Starowiejska 66
08-110 Siedlce
ADRES URZĘDU:
ul. Starowiejska 66
08-110 Siedlce
WARUNKI PRACY
Praca administracyjno biurowa w systemie jednozmianowym w godzinach 8:00-16:00. Naturalne i sztuczne oświetlenie.
Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefonu, drukarki, faksu, niszczarki. Część budynku nie dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych z inwalidztwem narządu ruchu.
ZAKRES ZADAŃ
 prowadzenie dokumentacji kancelarii tajnej w tym dzienników i urządzeń ewidencyjnych oznaczonych wszystkimi
klauzulami tajności dla sekcji zamiejscowych KWP z/s w Radomiu
 przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, powielanie i wysyłanie dokumentacji niejawnej w celu
zapewnienia właściwego obiegu kancelarii tajnej,
 rozliczanie policjantów i pracowników Policji z pobranych dokumentów niejawnych oraz informowanie pełnomocnika
ds. ochrony informacji niejawnych wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów bądź
innych nieprawidłowości związanych z ochroną informacji niejawnych,
 rozliczanie wszystkich pozycji w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych; sporządzanie w razie potrzeby
wykazów dokumentów pobranych z kancelarii w celu ułatwienia rozliczenia dokumentów w urządzeniach
ewidencyjnych,
 odnotowanie na dokumentach zawierających informacje niejawne oraz w urządzeniach ewidencyjnych zmiany lub
zniesienia klauzuli tajności;
 kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu w celu właściwego obiegu
dokumentacji niejawnych;
 sprawdzanie i weryfikacja prawidłowości oznaczonych dokumentów i materiałów niejawnych, zwracania
wykonawcom dokumentów w celu ich uzupełnienia w przypadkach, gdy nie spełniają określonych norm oraz
sporządzenie stosownej dokumentacji w celu zabezpieczenia informacji niejawnych przed dostępem osób
upoważnionych;
 archiwizowanie dokumentów niejawnych znajdujących się w kancelarii tajnej oraz koordynowanie archiwizowania
dokumentów niejawnych w innych komórkach organizacyjnych oraz ocena protokołów brakowania dokumentacji
niearchiwalnej w kategorii „BC”, w szczególności porównanie dokumentów przeznaczonych do brakowania z zapisami
zawartymi w protokole brakowania i z zapisami w urządzeniach ewidencyjnych;
 ewidencjonowanie, przechowywanie i aktualizowanie niejawnych aktów normatywnych MSW, KGP, KWP w celu

 zabezpieczenie pomieszczeń kancelarii tajnej, w których przechowywane są dokumenty i materiały niejawne w celu
ochrony tych materiałów przed dostępem osób nieupoważnionych;
 informowanie pełnomocnika ds. OIN o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów niejawnych,
wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów bądź innych nieprawidłowości
związanych z ochroną informacji niejawnych;
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
poświadczenie bezpieczeństwa do informacji „ściśle tajne”
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: na stanowisku administracyjno biurowym
kursy na temat funkcjonowania kancelarii tajnej i obiegu dokumentów niejawnych w Policji
przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych
znajomość przepisów resortowych regulujących zagadnienia dot. pracy kancelaryjno - biurowej
umiejętności: komunikowania się, rozwiązywania problemów, współpracy, interpretacji przepisów, pracy zespołowej,
organizacji pracy własnej
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Zaświadczenie o uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa do informacji "ściśle tajne"
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 11 lipca 2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
ul. Starowiejska 66
08-110 Siedlce
pok. 112
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie
będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Siedlcach, adres: ul. Starowiejska 66, 08-110
Siedlce
Kontakt do inspektora ochrony danych: Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w
Siedlcach, adres: ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce, tel 25 643 26 42, tel. do sekretariatu KMP w Siedlcach 25 643
26 20, fax 25 643 21 38, kmp.siedlce@mazowiecka.policja.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane do celów rekrutacji nie są przekazywane innym
podmiotom.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego
kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia
danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie ok. 2300 zł brutto. Przewidywany termin zatrudnienia 01.08.2018 r.
Dane do kontaktu:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
ul. Starowiejska 66
08-110 Siedlce
pok. 112
tel 25 643 26 63
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Nie zwracamy dokumentów.

Metryczka

Data publikacji : 02.07.2018
Data modyfikacji : 02.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom.Agnieszka Świerczewska
Osoba udostępniająca informację:
kom.Agnieszka Świerczewska Jednoosobowe stanowisko ds. Komunikacji Społecznej KMP Siedlce
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Długosz
do góry