Oferta Pracy - Praca w Służbie Cywilnej - Komenda Miejska Policji w Siedlcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Służbie Cywilnej

Strona znajduje się w archiwum.

Oferta Pracy

Komenda Miejska Policji w Siedlcach Ogłoszenie o naborze nr 44987 z dnia 25 marca 2019 r.

specjalista
do spraw: obsługi kancelaryjno-biurowej (koordynator)
Zespół Prezydialny
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Siedlce
ADRES URZĘDU:
08-110 Siedlce,
ul. Starowiejska 66
WARUNKI PRACY
Praca administracyjno biurowa w systemie jednozmianowym w godzinach 8.00-16.00.Oświetlenie naturalne i sztuczne.
Konieczność z korzystania urządzeń biurowych : telefon, fax, komputer, drukarki, niszczarki. Część budynku nie jest
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z inwalidztwem narządu ruchu.
ZAKRES ZADAŃ
Planowanie, organizowanie, koordynowanie zadań wykonywanych przez pracowników Zespołu w Komendzie i
podległych Komisariatach oraz nadzorowanie i dokonywanie oceny pracy.
Prowadzenie rejestrów przepisów służbowych wydawanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach i
wpływających do jednostki oraz ich aktualizacja.
Prowadzenie dokumentacji w sprawach znalezionych dokumentów i przedmiotów.
Nadzór nad funkcjonowaniem składnicy akt.
Organizowanie i protokołowanie narad i odpraw Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach.
Rozdzielanie korespondencji.
Prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli służbowych Zespołu Prezydialnego.
Opracowywanie i gromadzenie dokumentów sprawozdawczo -planistycznych, analiz i informacji dotyczących
działalności Zespołu.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe: 2 lata praca w administracji
Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji "ściśle tajne"
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe wskazane wyższe administracyjne

staż pracy: 2 lata
Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Zaświadczenie o uzyskaniu poświadczenie bezpieczeństwa do informacji "ściśle tajne"
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 05 kwietnia 2019 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
08-110 Siedlce
ul. Starowiejska 66
pok. 112

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie
będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Siedlcach adres: 08-110 Siedlce, ul.
Starowiejska 66 tel. 25 643 26 20 fax: 25 643 21 38, kmp.siedlce@mazowiecka.policja.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w
Siedlcach, adres ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 26 42
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane do celów rekrutacji nie są przekazywane innym
podmiotom.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego
kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia
danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
Dane do kontaktu:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
ul. Starowiejska 66
08-110 Siedlce
pok. 112
tel 25 643 26 62
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisanie własnoręcznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Nie zwracamy dokumentów.
WZORY OŚWIADCZEŃ:
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w
służbie cywilnej

Metryczka

Data publikacji 25.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom.A.Świerczewska
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Długosz Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP Siedlce
do góry