OFERTA PRACY Nr 2/20 - Praca w Służbie Cywilnej - Komenda Miejska Policji w Siedlcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Służbie Cywilnej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OFERTA PRACY Nr 2/20

Komendant Miejski Policji w Siedlcach poszukuje kandydata na stanowisko: STARSZEGO TECHNIKA w Zespole Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji  w Siedlcach poszukuje kandydata na  stanowisko:

STARSZEGO TECHNIKA

w Zespole Zaopatrzenia

Wymiar etatu: 1,0

 

praca jednozmianowa (praca w sobotę lub niedzielę doraźnie w razie potrzeby)

 

Główne obowiązki:

·  prowadzenie magazynu materiałów biurowych,

· wykonywanie prac elektrycznych (naprawa instalacji elektrycznej i hydraulicznej)

· wykonywanie prac konserwatorskich i napraw sprzętu kwaterunkowego oraz gospodarczego

 

Wykształcenie: średnie,

 

Wymagania niezbędne:

  • 2 letni staż;
  • prawo jazdy kat B
  • umiejętności manualne;
  • zdolność dostosowania się do sytuacji;

· komunikatywność.

 

Wymagania dodatkowe:

· uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

· doświadczenie na podobnym stanowisku

· odpowiedzialność,

· dyspozycyjność;

· umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

·  list motywacyjny i CV,

· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,

· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

· oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

· oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

· oświadczenie kandydata o niekaralności,

· kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 

 

Planowany termin zatrudnienia: 16.07.2020 r.

Przewidziane wynagrodzenie: 2600,- zł brutto + dodatek za wysługę

 

Dokumenty należy składać osobiście do: 09.07.2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00

(decyduje data wpływu do urzędu)

w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH

ul. Starowiejska 66

08-110 Siedlce

pok.112

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie

będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Osoby, których

oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 707 26 63

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Siedlcach, adres: ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce. Kontakt do inspektora ochrony danych: Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, adres: ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce, tel 47 707 26 42, tel. do sekretariatu KMP w Siedlcach 47 707 26 20, fax 47 707 21 38, kmp.siedlce@mazowiecka.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy nieobjętym mnożnikowym systemem płac.

Informacje o odbiorcach danych:

Dane osobowe przetwarzane do celów rekrutacji nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

                                                                                                                                                                        KOMENDANT

                                                                                                                                                                        MIEJSKI POLICJI w Siedlcach

                                                                                                                                                                         / - /

                                                                                                                                                                        mł. insp. Andrzej DZIEWULSKI

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 03.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom.A.Świerczewska
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Długosz Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP Siedlce
do góry