skargi i wnioski - Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Siedlcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

 

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji , realizowana jest w oparciu o:

- art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.);

- Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.);

-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem SKARGI w rozumieniu art. 227 kpa, może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez właściwe organy lub ich pracowników.

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 kpa, mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

Komenda Miejska Policji w Siedlcach
ul. Starowiejska 66A
08-110 Siedlce

faxem   na numer: 47 707 21 38

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:kmpsiedlce@ra.policja.gov.pl

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
fax. (22) 827 64 53
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

link:

 

INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ

Komendant Miejski Policji w Siedlcach

Komendant Miejski Policji w Siedlcach przyjmuje Interesantów  w każdą środę w godzinach 14:00-17:30,
natomiast w pozostałe dni urzędowania, w imieniu Komendanta, interesantów przyjmuje I Zastępca lub Zastępca Komendanta  w godzinach 7:30 - 15:30.

wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie pok. 129  KMP w Siedlcach przy ul.Starowiejskiej 66 A albo telefonicznie pod nr  47 707 26 20

Policjanci Zespołu Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach przyjmują:

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

Jednostką nadrzędną nad KMP w Siedlcach jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.
W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
lub wyznaczonego przez niego
I ZASTĘPCĘ KOMENDANTA lub ZASTĘPCĘ KOMENDANTA
w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30

Policjantów i pracowników  Zespołu Skarg  i Wniosków  Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu 
- w każdy wtorek  w godz. 8.00 do 17.30,

dodatkowo policjanci Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli, przyjmują interesantów - w pozostałe dni   w godz. 8.00 -15.30

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59, piętro I , pokoje  110, 111,112
wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę
tel. 47 701 30 00 lub 47 701 22 02

link do strony KWP zs. w Radomiu: www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 15.11.2008
Data modyfikacji : 03.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom.Agnieszka Świerczewska
Osoba udostępniająca informację:
kom. Agnieszka Świerczewska Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP Siedlce
Osoba modyfikująca informację:
KMP Siedlce
do góry