skargi i wnioski - Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Siedlcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Strona znajduje się w archiwum.

 

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Ochrona prawna skarżącego

Art. 225 § 1 kpa przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cyt. „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.”

WAŻNE

Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę
lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi
lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje. J. Borkowski,
w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813”

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

 

Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

Komenda Miejska Policji w Siedlcach
ul. Starowiejska 66A
08-110 Siedlce

faxem   na numer: 025  643 21 38

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

kmp.siedlce@mazowiecka.policja.gov.pl

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
fax. (22) 827 64 53
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

link:

 

INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ

Komendant Miejski Policji w Siedlcach

w środę od godz. 15.30 do godz. 17.30
w piątki od godz. 10.00 do godz. 14.00

wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie pok. 129  KMP w Siedlcach przy ul.Starowiejskiej 66 A albo telefonicznie pod nr  0 25 643 2620

Policjanci Zespołu Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach przyjmują:

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

Jednostką nadrzędną nad KMP w Siedlcach jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.
W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
lub wyznaczonego przez niego
I ZASTĘPCĘ KOMENDANTA lub ZASTĘPCĘ KOMENDANTA
w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30

Policjantów i pracowników  Zespołu Skarg  i Wniosków  Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu 
- w każdy wtorek  w godz. 8.00 do 17.30,

dodatkowo policjanci Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli, przyjmują interesantów - w pozostałe dni   w godz. 8.00 -15.30

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59, piętro I , pokoje  110, 111,112
wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę
tel. 48/345 23 39 lub 48/345 22 02

link do strony KWP zs. w Radomiu: www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 15.11.2008
Data modyfikacji 12.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom.Agnieszka Świerczewska
Osoba udostępniająca informację:
kom. Agnieszka Świerczewska Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP Siedlce
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Długosz
do góry