Służba w Policji

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OFERTA STUDIÓW 1 STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM NA KIERUNKU NAUKA O POLICJI W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE

Informacja na temat studiów

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie adresowane są do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji.

Funkcjonariusze Policji przyjęci na pierwszy rok studiów otrzymają szansę rozwoju zawodowego, będą funkcjonować w instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym.

Studia trwają 4 lata i są prowadzone w formie stacjonarnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W trakcie pierwszego roku studiów studenci uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci będą realizować także praktyki zawodowe w jednostkach terenowych Policji.

Absolwenci uzyskają umiejętności i stosowania w praktyce zdobytej wiedzy między innymi z zakresu przepisów prawnych, nowych technologii informatycznych, taktyk i technik interwencji oraz technik kryminalistycznych, języków obcych.

Absolwent studiów otrzyma tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania go na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

Absolwent studiów nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje do wykonywania zadań służbowych na specjalistycznych oraz samodzielnych stanowiskach służbowych, na niższych szczeblach kierowniczych oraz podstawowych stanowiskach zarządzania jednostkami Policji, a w perspektywie - na najwyższych stanowiskach kierowniczych w Policji.

Liczba miejsc na studia: 120. Limit miejsc dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji ustala Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w porozumieniu z Komendą Główną Policji proporcjonalnie do stanu etatowego danego garnizonu.

Wymagania wobec kandydata na studia nauka o Policji

Kandydatem na studia mogą być osoby, które:

— przeszły pozytywnie dobór do służby w Policji, tj. zostało wobec tych osób zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i zostały umieszczone na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego,  posiadają świadectwo maturalne,

— wyraziły akces podjęcia studiów na tym kierunku (złożyły oświadczenie).

Etapy  kwalifikacyine

 1. etap — dobór do służby w Policji
  1. Kandydat do służby w Policji przystępuje do procedury doboru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U z 2022 r., poz. 109).
  2. Kandydat po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji zostaje umieszczony na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.

Zatwierdzenie listy kandydatów kończy postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do umieszczonego na niej kandydata do służby.

  1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji przekazuje do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wykaz zawierający dane kandydatów planowanych do przyjęcia do służby w Policji

na dzień 19 września 2022 r., którzy złożyli oświadczenie dotyczące uczestniczenia w rekrutacji na studia na kierunku nauka o Policji w terminie do 19 września 2022 r.

 1. etap — rekrutacja na studia nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Rekrutacja na studia nauka o Policji odbywa się zgodnie z uchwałą Nr 176/1V/2021 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „ nauka o Policji ” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2022/2023 ze zm.

Terminy rekrutacji zostały wskazane w tabeli nr 1. Harmonogram rekrutacji na studia

  1. może przystąpić osoba, która:

— rozpoczęła procedurę doboru do Policji lub znajduje się na liście kandydatów do służby w Policji zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego,  posiada świadectwo maturalne,  złoży oświadczenie dotyczące uczestniczenia w rekrutacji na studia.

  1. Kandydat na pierwszy rok studiów nauka o Policji, przystępuje do rekrutacji drogą elektroniczną poprzez rejestrację w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów(IRK) bțt
  2. Kandydat zakłada w IRK jedno, indywidualne konto, wypełniając formularz elektroniczny, w którym wskazuje wymagane dane. Zakładając konto w RK kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym publikowania jego danych na listach rankingowych oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Dane przekazane za pośrednictwem IRK są automatycznie i ostatecznie zatwierdzane w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji na studia.
  3. Kandydat w IRK dokonuje:

— wyboru kierunku studiów: nauka o Policji,

-— wyboru komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, która prowadziła wobec kandydata postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji,

Wprowadzenie przez kandydata błędnych danych powoduje jego dyskwalifikację!!! !!!!

  1. Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych na studia sporządza Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie i przekazuje komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji. Listy rankingowe sporządza się odrębnie dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. O kolejności przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów nauka o Policji w ramach limitów miejsc przyznanych komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na podstawie konkursu świadectw maturalnych (wyników egzaminu maturalnego). Kryteria decydujące o przyjęciu na studia I stopnia na kierunku nauka o Policji zawarte zostały w tabeli nr 2.
  2. W rekrutacji nie uwzględnia się punktów uzyskanych w procedurze doboru.
  3. Laureaci oraz finaliści „Olimpiady Policyjnej” organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie będący kandydatami na studia nauka o Policji otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach konkursu świadectw.
  4. Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego, otrzymują maksymalne liczy punktów możliwych do uzyskania w zakresie przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji.
  5. Kandydaci, znajdujący się na listach rankingowych osób zakwalifikowanych na studia, sporządzonych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz na zatwierdzonym przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji wykazie, składają do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie osobiście lub przez upoważnioną osobę komplet dokumentów (ankietę osobową, oświadczenie o podjęciu studiów, świadectwo maturalne, dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  6. Osoby zakwalifikowane, które dostarczyły komplet dokumentów zostają przyjęte na studia nauka o Policji, w ramach limitów miejsc przyznanych komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji.
 1. etap — skierowanie na studia nauka o Policji
  1. Przyjęcie do służby w Policji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji), w terminie określonym przez Komendanta Głównego Policji, na dzień poprzedzający co najmniej dwutygodniowy termin rozpoczęcia studiów.
  2. Uzyskanie skierowania komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji na studia.
  3. Na studia nauka o Policji skierowane zostaną osoby, które uzyskały największą liczbę punktów, zgodnie z listami rankingowymi sporządzonymi przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w ramach limitów miejsc przyznanych dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Listy rankingowe dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji sporządza się według kolejności od najwyższej do najniżej liczby punktów.
  4. W przypadku rezygnacji kandydata, skierowana zostaje kolejna osoba z rezerwowych list rankingowych poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Po zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia z listy rezerwowej kandydat zobligowany jest uzyskać skierowanie na studia i złożyć wymagane dokumenty.
  5. W przypadku niewykorzystania przez komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji przyznanego limitu miejsc, Komendant-Rektor może rozdysponować ten limit na pozostałe garnizony.

UWAGA!

Kandydaci, którzy w ramach przyznanego limitu dla komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji nie zostaną skierowani na te studia pomimo zakwalifikowania na nie, nie będą mogli uzyskać statusu studenta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Tabela nr 1. Harmonogram rekrutacji na studia

Lp.

Etap rekrutacji

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

od 15 lipca do 2 września 2022 r.

2.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

od 15 lipca do 2 września 2022 r.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 28.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Świerczewska JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
do góry