Praca w Służbie Cywilnej

OFERTA PRACY Ogłoszenie nr 126988 / 13.09.2023

OFERTA PRACY Ogłoszenie nr 126988 / 13.09.2023

Komenda Miejska Policji w Siedlcach
08-110 Siedlce ul. Starowiejska 66
Ogłoszenie nr 126988 / 13.09.2023
Inspektor do spraw: medycyny pracy Zespół Kadr i Szkolenia
#administracja publiczna
Dostępne także dla cudzoziemców
Umowa na czas określony (np. projektu)
Liczba stanowisk : 1
Wymiar etatu 0.5
Status: nabór w toku
Miejsce pracy : Siedlce ul. Starowiejska 66
Ważne do 26 września 2023 r.
Wynagrodzenie zasadnicze 1800,00 zł brutto


Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
Wystawianie skierowań na badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz specjalistyczne, a także szczepienia ochronne.
Monitorowanie terminowości ich wykonywania przez policjantów/pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad policjantami/pracownikami policji.
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi-przychodniami lekarskimi odnośnie prawidłowości wystawianych skierowań na
badania oraz szczepienia. Typowanie placówek do wzięcia udziału w przetargach związanych z zakupem usług
medycznych. Szacowanie ilości szczepień ochronnych oraz ilości badań, które wynikają z potrzeb prawidłowej ochrony
zdrowia nad pracownikami wynikającej z obowiązujących przepisów oraz warunków służby/pracy
funkcjonariuszy/pracowników. Kompletowanie oraz wysyłanie dokumentów odnośnie dofinansowania związanego
związanego z zakupem okularów korekcyjnych.
Uzupełnianie danych odnośnie zrealizowanych badań/szczepień w bazie "Medycyna Pracy" oraz SWOP oraz comiesięczne
zestawienie odnośnie przewidywanych szczepień ochronnych oraz badań okresowych i wstępnych.
Prowadzenie rejestrów: wniosków na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, badań okresowych policjantów i
pracowników policji, badań wstępnych dla pracowników.
Prowadzenie rejestrów: badań lekarskich i psychologicznych dla policjantów i pracowników policji związanych z
uprawnieniami do kierowania pojazdami służbowymi, szczepień ochronnych dla policjantów i pracowników policji.


Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na
przeprowadzenie postępowania sprawdzającego..
W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów
urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie
lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
Upoważnienie do przetwarzani danych osobowych uzyskane po przyjęciu do pracy.
Znjomość przepisów prawa, orzeczeń sądowych
Umiejętność interpretacji przepisów
Komunikatywność
Umiejętności redakcyjne
Obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
Znajomość sporządzania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego
państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają
prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe administracyjne
Doświadczenie zawodowe doświadczenie w pracy w obszarze medycyny pracy.

Co oferujemy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
Miejsce do odświeżenia się
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy
Praca administracyjno biurowa w systemie jednozmianowym w godzinach 7.30-15.30, obsługa komputera.Oświetlenie
naturalne i sztuczne. Konieczność z korzystania urządzeń biurowych : telefon, fax, komputer, drukarki, niszczarki. Część
budynku nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z inwalidztwem narządu ruchu.

Dodatkowe informacje
Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie
podałeś adresu e-mail).
Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez
tłumacza przysięgłego.
Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia
dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł
służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka
polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów
potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o
zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu
pracy

Aplikuj do: 26 września 2023
W formie papierowej na adres: Komenda Miejska Policji w Siedlcach
08-110 Siedlce
ul. Starowiejska 66
pok. 112
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 47 707 26 63
Dokumenty należy złożyć do: 26.09.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru
podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Siedlcach adres: 08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 66
tel. 47 707 26 20 fax: 47 707 21 38, kmp.siedlce@mazowiecka.policja.gov.plKontakt do inspektora ochrony danych: Zespół
ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, adres ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce, tel. 47
707 26 42 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilne. jInformacje o
odbiorcach danych: Dane osobowe przetwarzane do celów rekrutacji nie są przekazywane innym podmiotom.Okres
przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z
uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,
w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)Uprawnienia:prawo żądania od
administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres
kontaktowy administratora danych, podany powyżejprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegoPodstawa prawna
przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw.
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 12.09.2023
Data modyfikacji : 13.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Radomyska JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Radomyska
do góry